INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJŲ/IMPORTUOTOJŲ ATSAKOMYBĖS

 INFORMACINIS PRANEŠIMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJŲ/ IMPORTUOTOJŲ ATSAKOMYBĖS

Demontuotojų asociacija bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir importuotojais individualiai organizuojančiais po jų LR vidaus rinkai verslo tikslais tiektų transporto priemonių naudojimo susidariusių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau –ENTP) tvarkymą.

Transporto priemonių gamintojų/importuotojų ir ENTP demontuotojų bendradarbiavimas vykdomas kaip numatyta LR Atliekų tvarkymo įstatymo, (Žin., 2002, Nr. 72-3016 (2002-07-17) (toliau – Įstatymas) 8(2) skirsnio, 34(4), 34(6) straipsnių nustatyta tvarka.

Demontuotojų asociacija, eksploatacijai netinkamų transporto priemonių tvarkytojus vienijanti asociacija. Demontuotojų asociacijos nariai – įmonės turinčios Taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimus (TIPK), pavojingų atliekų tvarkymo licencijas ir įsiregistravusios į atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATĮR), kaip numatyta LR Aplinkos ministro įsakyme Nr. 710, ENTP tvarkymo taisyklėse. Šiose įmonėse dirbantys darbuotojai turi pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, šalinimo, naudojimo kvalifikacijos atestatus (pažymėjimus). Įmonės įsigijusios specializuotą įrangą, specialios paskirties įrankius, pritaikytus ENTP nukenksminimui bei demontavimui. Šiose įmonėse įrengtos ENTP priėmimo, demontavimo patalpos, pavojingų medžiagų surinkimo ir saugojimo vietos.

Tarp Demontuotojų asociacijos ir ENTP tvarkytojų sudarytos sutartys dėl ENTP surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti dėl surinktų ENTP panaudojimo. Šiose sutartyse numatyta apmokėjimo už ENTP surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą (perdirbimą) tvarka ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka. Šių sutarčių pagrindu Demontuotojų asociacija sukūrė, administruoja ir plečia ENTP tvarkymo sistemą. Sudaro sutartis su transporto priemonių gamintojais, importuotojais individualiai organizuojančiais ENTP tvarkymo organizavimą. ENTP tvarkytojai užtikrina kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti ENTP neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduotų tvarkyti šią ENTP. Demontuotojų asociacija turi sutartis su ENTP tvarkytojais kurie nori ir gali priimti bei sutvarkyti ENTP visose apskrityse.

Demontuotojų asociacijos ir ENTP tvarkytojų bei transporto priemonių gamintojų importuotojų sudarytos sutartys pilnai užtikrina, kad būtų sudarytos sąlygos asmeniui, kuriam priklausanti ENTP neturi rinkos vertės ar ši vertė yra neigiama, nemokamai atiduoti tvarkyti šią ENTP, kiekvienoje apskrityje. Gamintojų importuotojų skiriamos lėšos ENTP tvarkymui naudojamos tiesioginiams ENTP tvarkymo kaštams padengti, taip kaip nurodyta sutartyse. Veikla vykdoma LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Demontuotojų asociacija atvira bendradarbiavimui, siekianti verslo aplinkos gerinimo, dialogo tarp valstybės institucijų, visuomenės ir verslo bendruomenės. Demontuotojų asociacijos, jos narių, ENTP tvarkytojų tikslas siekti konstruktyvios, dalykiškos partnerystės įgyvendinant ES keliamus reikalavimus, dėl ENTP tvarkymo užduočių, mažinant ENTP keliamą pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Tikimės, kad LR Aplinkos ministerija, LR AM regioniniai aplinkos apsaugos departamentai atsižvelgs į Demontuotojų asociacijos dedamas pastangas, kuriant ir administruojant ENTP tvarkymo sistemą, pastangas skaidriai ir efektyviai naudoti transporto priemonių gamintojų importuotojų skirtas lėšas.

          Būsime dėkingi už pastabas ir pasiūlymus ENTP tvarkymo sistemos tobulinimui.

                    

Partneriai